Etusivu > Tutkimus- ja kehittämisohjelmat > Nuorten aikuisten hyvinvointierojen kaventaminen

Nuorten aikuisten hyvinvointierojen kaventaminen

Nuoriin aikuisiin liittyvät haasteet ja huolet

Nuoria aikuisia koskeva tutkimustieto yhdistyy toistaiseksi vajavaisesti heidän tulevan terveytensä, hyvinvointinsa ja työhön osallistumisensa ennakointiin sekä arviointiin hyvinvoinnin ja työllisyyden tulevasta kehityksestä.

Nuorten aikuisten työmarkkinoille kiinnittymisessä on haasteita. Huolta herättävät syrjäytyminen ja sen aiheuttama uhka sosiaaliselle kestävyydelle ja kustannukset yhteiskunnalle. Myös oman elämänhallinnan hajoamisen aiheuttama pahoinvointi ja mielenterveyden häiriöihin liittyvä nuorten aikuisten työkyvyttömyysvaara huolestuttavat.

Työurien pidentäminen alkupäästä edellyttää, että koulutus-, sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä ja työelämä kykenevät tunnistamaan ja puuttumaan ajoissa terveyden ja muun hyvinvoinnin vajeisiin. Terveyttä ja hyvinvointia suojaavia ja työhön kiinnittymistä tukevia tekijöitä on tärkeää vahvistaa. Oikea-aikainen, riittävän varhainen ja tarpeenmukainen välittäminen ja tuki ehkäisevät omalta osaltaan ongelmien syntyä.

Ohjelman tavoitteet

Ohjelmassa toteutetaan asiantuntijayhteistyötä, tutkimus- ja kehittämishankkeita, yhteisiä seminaareja sekä keskustelun avauksia, joiden tavoitteena on

  • edistää nuorten koulutuksesta työelämään pääsemistä
  • edistää nuorten työntekijöiden työhön sosialisaatiota, työuraa, terveyttä ja muuta hyvinvointia
  • ehkäistä nuorten aikuisten syrjäytymistä työmarkkinoilta
  • luoda edellytyksiä haavoittuvassa asemassa olevien nuorten aikuisten pärjäämiselle ja integroitumiselle yhteiskuntaan.


Ohjelmaa koordinoi Työterveyslaitos ja toimintaan osallistuvat Työterveyslaitoksen lisäksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Eläketurvakeskus, Kansaneläkelaitos, Nuorisotutkimusverkosto, Raha-automaattiyhdistys, Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto SAKU ry, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus sekä Helsingin, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistot.

Yhteystiedot

Muualla verkossa

Mitä tiedämme politiikkatoimien vaikuttavuudesta lasten ja nuorten syrjäytymisen sekä hyvinvointierojen vähentämisessä? Politiikkatoimien vaikuttavuuden tieto- ja arviointikatsaus (VNK.fi)

  |  Sivu päivitetty: 2015-11-13 17:13:43